Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте услугите на «Топлофикация София» ЕАД и така се присъединявате към нашите над 430 000 абонати, за чийто топлинен комфорт се грижи компанията! Централизираното топлоснабдяване е най-екологичният, най-безопасният и най-ефективният начин за отопление на сгради-етажна собственост и затова броят на новите ни клиенти нараства с всяка изминала година.

 Указанията за последователността на процедурите и полезните съвети, които Ви предлагаме, както и образците на необходимите заявления за различните типове услуги, са предназначени  за Ваше улеснение при подаване на документи за:

Образците на документите можете да изтеглите като кликнете на избрания от Вас документ.

 Ако все пак имате нужда от допълнителни пояснения, нашите експерти са на Ваше разположение

 

  1. За изграждане на присъединителен топлопровод и/или абонатна станция са необходими следните документи:

 

  1.  Заявление образец 1 за изграждане на ПТ и/ или АС, придружено от изготвен и съгласуван проект на база издадено Предварително проучване, с подробни количествени сметки за части „ТОВК“, „Строително конструктивна“ и „Пътна и ВОД“, по които ще се осъществи остойностяване на ЕО;
  2. След утвърждаване на изграждането на енергийния обект са необходими:
  • депозирано писмено заявление с нотариално заверени подписи на подаващите заявлението, документи за собственост или право на ползване на сградата или на отделните имоти в сграда - етажна собственост;
  • платена цена за присъединяване към топлопреносната мрежа от собственика/ собствениците на сградата или от собствениците/ ползвателите на отделните имоти в сграда - етажна собственост;
  • получено разрешение за ползване на обекта при съществуващи сгради или констативен акт за съответствие на изградения строеж с одобрения инвестиционен проект на обекта - за новостроящи се сгради;
  • сключен Предварителен договор за присъединяване към топлопреносната мрежа.

Забележка: Сроковете за изготвяне на всички документи от топлопреносното предприятие се удължават с времето на забава на последния изискуем документ.