Организационна структура на Топлофикация София EАД

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

ТР “СОФИЯ”

Директор: инж. Васил Ковачев

 

ТР ”София изток”

Директор:  инж. Росен Флоров

 

ТР ”ЗЕМЛЯНЕ”

Директор:  инж. Николай Петров Кювлиев

 

ТР ”ЛЮЛИН”

Директор:  инж. Ангел Георгиев Симеонов