Документи за клиенти, ползващи топлинна енергия за битови нужди:

 

Документи за клиенти, ползващи топлинна енергия за стопански нужди:

 

 

Документи за асоциация на потребителите на топлинна енергия в сграда-етажна собственост в гр.София по чл.149, ал.1, т.4 от Закона за енергетиката

 

 

Документи за откриване на партида за потребители, ползващи топлинна енергия за стопански нужди:

 

 

Документи от собствениците на имоти в сграда етажна собственост, за сключване на договор за изкупуване на енергийните обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към тях и абонатната станция за сграда – етажна собственост 

 


„Топлофикация София” ЕАД предлага извършването на проектантски услуги за обекти, свързани с топлопреносната мрежа, вътрешната отоплителна инсталация и В и К инсталации.
За контакти:
Инж. Минко Минков – тел. 859 81 45  и 0898 777 425

 


В изпълнение на изискванията на чл. 137, ал. 3 от Закон за енергетиката „Топлофикация София” АД започна процедура за изкупуване на енергийни обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция.

Необходимите документи, които трябва да се представят са следните: 
 

ДОКУМЕНТИ

от фирмата – инвеститор за сключване на договор за изкупуване на енергийните обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към тях и абонатната станция за сграда – етажна собственост 
 

I. Документи, доказващи собствеността върху енергийните обекти - присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция;

II. Документи за енергийните обекти - присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция;

1.Работна екзекутивна документация /подписи на Проектант, Строител и Строителен надзор/;

2. Техническа документация /паспорт/ АС;

 

3. Спецификация на съоръженията в АС;

4. Разрешение за ползване с №  ..../..... за външно топлозахранване и абонатна станция, издадено от ДНСК или удостоверение за въвеждане в експлоатация от съответния Район на СО;

III. Справка за дълготрайни материални активи от данъчния амортизационен план на фирмата – инвеститор на сградата – етажна собственост за периода от начало на строителството до датата на подадената молба, в която фигурират енергийните обекти;

IV. Декларация /нотариално заверена/, че фирмата – инвеститор на сградата, не е прехвърлила изградените и въведени в експлоатация енергийни обекти на собствениците или титуляри на вещно право на ползване на имотите. 
 

ДОКУМЕНТИ

от собствениците на имоти в сграда етажна собственост, за сключване на договор за изкупуване на енергийните обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към тях и абонатната станция за сграда – етажна собственост 
 

I. Документи, доказващи собствеността върху енергийните обекти - присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция;

II. Документи за енергийните обекти - присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция:

1.Работна екзекутивна документация /подписи на Проектант, Строител и Строителен надзор/;

2. Техническа документация /паспорт/ АС;

3. Спецификация на съоръженията в АС;

4. Разрешение за ползване с №  ..../..... за външно топлозахранване и абонатна станция, издадено от ДНСК или удостоверение за въвеждане в експлоатация от съответния Район на СО.

III. Декларация за прехвърляне собствеността на енергийните обекти от фирмата – инвеститор на ЕС, или представяне на предварителни договори /ако има такива/ за закупуване на имоти в сграда ЕС, от физически лица преди подписване на акт 16 за сградата. В подписаните между страните предварителни договори, трябва да фигурира изграждане и на енергийните обекти.

IV. Решение на общото събрание в сграда ЕС нотариално заверено /посочени трите имена и подписите/, с които упълномощават лице /УЛ/, договарящо условията по бъдещ договор за прехвърляне на собствеността.

V. Съгласие от собствениците /нотариално заверено/ за прихващане на сумата за стойността на енергийния обект от сумите за топлинна енергия за сграда ЕС.