Цени

Дялово разпределение телефони

Заплащане за дялово разпределение на енергията

Проверка водомери

Каси и гишета

Интернет и пощи

Срокове и начини

Ценоразпис на услугите извършвани от Дирекция „Обслужване на клиенти и управление на вземанията”

чл. 40 НТ  3


Уважаеми клиенти,
    На основание Решение № Ц-24/29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01.08.2013 г., продажните цени на топлинната енергия са еднокомпонентни, както следва:
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода:
-    79,89 лв./МВтч – без ДДС;
-    95,87 лв./МВтч – с включен ДДС.
Преференциална цена за асоциации по чл. 151, ал. 1 от Закона за енергетиката:
-    77,49 лв./МВтч – без ДДС;
-    92,99 лв./МВтч – с включен ДДС.
Преференциална цена за доставчици по чл. 149а   от Закона за енергетиката:
-    77,49 лв./МВтч – без ДДС;
-    92,99 лв./МВтч – с включен ДДС.

 


 Уведомяваме Ви, че „Топлофикация София” ЕАД е вписана в публичния регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия. В тази връзка се обръщаме към Вас с предложение да ни изберете като топлинен счетоводител.
    Основното ни предимство е възможността да получавате едновременно с доставката на топлинната енергия и услугата дялово разпределение. Така, Вие получавате всичко от едно място. Тук е мястото да се отбележи, че посредством директния контакт с клиентите си, нашето желание е да изградим отношения на партньорство, взаимно доверие и коректност.
    При необходимост и проявено желание, наши представители, специалисти от отдел „Маркетинг и енергийни услуги”, ще посетят Вашата сграда.
    Подробна информация по въпроси свързани с дяловото разпределение на тел.: 02/903 30 8902/903 30 89, 02/903 32 4002/903 32 40 и 02/903 32 4102/903 32 41


Заплащане за дялово разпределение на енергията

В съответствие с промените в Закона за енергетиката (ДВ,     бр. 74 от 08.09.2006 г.) и Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването (ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г.), дяловото разпределение на топлинната енергия между отделните имоти в сграда-етажна собственост се извършва възмездно от „Топлофикация София” ЕАД, чрез възлагане на фирма за дялово разпределение.
    На основание чл. 36, ал. 1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в гр. София, клиентите заплащат цена за услугата „дялово разпределение”, като стойността й се формира от:
цена за обслужване на партидата, включваща изготвяне на изравнителна сметка (1,70 лв. без ДДС);
цена за отчитане на уредите на обявените от фирмата дати и обработка на данните (за един уред за дялово разпределение –    3,40 лв. без ДДС);
цена за отчитане на индивидуален топломер – 5,00 лв.           без ДДС.
За всички останали услуги, свързани с дяловото разпределение на енергията, включително допълнителен или извънреден отчет на уредите за дялово разпределение и корекция на изравнителната сметка след регламентирания срок за рекламации, се заплаща допълнителна цена.

 


Проверка водомери

В съответстие с изискванията на  & 2, т. 2 от преходните и заключителните разпоредни на наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. За топлоснабдяването,
Собствениците и/или титуляри на вещно право на ползване в сграда-етажна собственост, са длъжни да монтират водомери за гореща вода на всички
отклонения към имота си от сградната инсталация за битово горещо водоснабдяване.

За метрологична проверка на водомери са упълномощени следните
Лаборатории:

• ЕТ „Аква Билдинг” - ул. „Перник”, до бл. 11-12, тел. 929 16 63

Или 920 01 93 (само монтирани или проверени от тях водомери).

• АС „Бояна” – бул. „Братя Бъкстон” № 85, тел. 915 57 13;

• ,,Газ Тест” ООД, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 14, тел. 839 08 00;

• „Енбра Тест” ЕООД – ж.к. „Овча купел”, бл. 415, вх. В,

Тел. 483 60 47, gsm 0889 224 3410889 224 341, 0888 253 8350888 253 835;

„Емсист-6”, бул. „Цариградско шосе” 7-ми км, •

 „Биц-изот” еад, стая 335, тел. 971 83 50.

Регистрация на водомери се извършва от:

•  „Софийска вода” АД – към някой от центровете за услуги на

Дружеството, тел. 0700 12 1210700 12 121;

•  ET „Аква Билдинг” - ул. ,,Перник”, до бл. 11-12, тел. 929 16 63

Или 920 01 93 (само водомери монтирани или проверени от тях);

• АС „Бояна” – бул. „братя бъкстон” № 85, тел. 915 57 13;

• „Енбра Тест” еоод – ж.к. „Овча купел”, бл. 415, вх. В,

Тел. 483 60 47, gsm 0889 224 3410889 224 341, 0888 253 8350888 253 835;

• „Иста България” ЕООД, бул. „Овча купел” № 72, тел. 955 43 59

Или 955 61 69;

• „Техем Сървисис” ЕООД, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Георги Павлов” № 3, тел. 970 28 80.


Касите на „Топлофикация София” ЕАД приемат клиенти всеки работен ден и разполагат с ПОС терминални устройства.

Адресите на касите са:
ж.к. „Младост – 3”, бл. 310, вх. 4, партер –  от 07:00 ч. до 19:00 ч.
бул. „Ген.Скобелев” № 11 – от 07:00 ч. до 19:00 ч.
ж.к. „Люлин”, 10 микрорайон, трафопост до бл. 101 –   от 07:00 ч. до 19:00 ч.
бул. „Княз Дондуков” № 56 – от 07:00 ч. до 19:00 ч.
бул. „Цариградско шосе” № 28 Б – от 07:00 ч. до 18:30 ч.
ул. „Ястребец” № 23Б – от 8:30 ч. до 18:30 ч.
ул. „202” № 6 – ТР „София” – от 8:30 ч. до 16:30 ч.
бул. „Владимир Зографов” № 90 – ТР „Люлин” –  от 8:30 ч. до 16:30 ч.

За Ваше улеснение са открити информационни гишета за обслужване, на които може да получите информация по търговски въпроси, свързани с дейността на дружеството, както и да подадете документи: за откриване и закриване на партиди, за заплащане на равни месечни вноски, промяна адреса за получаване на съобщения и др. Информационните гишета се намират в касите на дружеството на следните адреси:

бул. „Княз Дондуков” № 56
бул. „Ген.Скобелев” № 11
ж.к. „Люлин”, 10 микрорайон, трафопост до бл. 101
ж.к. „Младост – 3”, бл. 310, вх. 4, партер

Работното време на гишетата е от 8:30 ч. до 17:00 ч.


Интернет и пощи

Заплащането на дължимите суми за топлинна енергия, освен на касите на дружеството, може да бъде извършено: в пощенските клонове:

− СЦПС – ул. „Ген. Гурко” № 6

− ПТТС София 2 – бул. „Сливница” № 172

− ПТТС София 4 – ул. „Оборище” № 24

− ПТТС София 7 - бул. „Черни връх” № 36

− ПТТС София 8 – ул. „Краище”№ 37

− ПТТС София 36 – ж.к. „Люлин” до бл. 303

− ПТТС София 42 – ул. „Л. Каравелов” № 25

в касите на Fast Pay

в касите на EasyPay

по безкасов път:

по Интернет чрез е-pay

чрез банкомати, електронно банкиране

чрез „Транскарт”

чрез открита разплащателна сметка в следните банки:
1. „Банка ДСК” ЕАД
2. „Българска пощенска банка” АД
3. „Обединена българска банка” АД
4. „Булбанк” АД
5. „Райфайзенбанк” (България) ЕАД


Срокове и начини на плащане

Заплащането на топлинната енергия се извършва по един от следните начини:

- на 10 равни месечни вноски и две изравнителни вноски;

- на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата и една изравнителна вноска;

- по реална месечна консумация.

Месечните дължими суми за топлинна енергия се заплащат в 30-дневен срок от датата на публикуването им на интернет страницата на „Топлофикация София” ЕАД www.toplo.bg

Напомняме Ви, че за да участвате в програмата „Търговска отстъпка” е необходимо да нямате просрочени задължения и да заплатите дължимата сума за съответния месец в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата.


ЦЕНОРАЗПИС

на услугите извършвани от Дирекция „Обслужване на клиенти

и управление на вземанията”

 


 


 

Вид услуга

Стойност на услуга
лв.

 

ДДС

лв.

Цена на услугата
лв.

1.

Издаване на копие на фактура за консумирана топлинна енергия за битови нужди – 1 брой

1,54

0,31

1,85

2.

Издаване на копие на фактура за консумирана топлинна енергия за стопански нужди – 1 брой

3,09

0,62

3,71

3.

Издаване на извлечение на дължими (начислени) суми за топлинна енергия –
1 брой

1,54

0,31

1,85

4.

Издаване на писмена справка за плащания за период 1 година – 1 брой

6,48

1,30

7,78

4.1.

Издаване на писмена справка за плащания за период от 1 до 3 години – 1 брой

12,35

2,47

14,82

4.2.

Издаване на писмена справка за плащания за период от 3 до 5 години – 1 брой

21,60

4,32

25,92

5.

Регистрация или промяна на титуляра на партида

6,17

1,23

7,40

6.

Префактуриране на сметка при закъсняла промяна на титуляра за 1 месец

3,09

0,62

3,71

6.1.

Префактуриране на сметка при закъсняла промяна на титуляра на партида за период до 1 година

7,72

1,54

9,26

6.2.

Префактуриране на сметка при закъсняла промяна на титуляра на партида за период от 1 до 3 години

12,35

2,47

14,82

7.

Промяна (отказ) на заплащане на топлинна енергия на равни месечни вноски

1,85

0,37

2,22

8.

Изготвяне на изравнителна сметка преди изтичане на периода на заплащане на равни месечни вноски

5,56

1,11

6,67

9.

Промяна на адреса за получаване на фактури

1,54

0,31

1,85

10.

Копиране на документ – 1 страница

0,25

0,05

0,30


чл. 40 НТ  3

Съгласно чл. 70 от Наредба № 16 – 334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването: ал. 4. На потребителите, неосигурили достъп за отчет, за всички отоплителни
тела в имота се начислява енергия като за отоплителни тела без уреди.
 ал. 5. Потребителите неосигурили достъп, могат да поискат допълнителен отчет и преработване на изравнителната сметка в тримесечен срок от получаване на изравнителната сметка от упълномощения за сградата представител. След изтичане на срока, не се приемат нови рекламации и не се преработва изравнителната сметка.
 ал. 6. Рекламации за отчет на показанията на уредите и разпределението на енергията за предходен период се разглеждат,  ако са подадени в тридесет дневен срок след получаване на изравнителната сметка от упълномощения за сградата представител.