Нови клиенти

За присъединяване на нови клиенти към топлопреносната мрежа на гр. София е необходимо попълването на следните документи:

 1. За всеки един обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения от собственика, е необходимо да има съгласуване за наличие на топлопреносни мрежи.

1.1. Съществуващите топлопреносни мрежи за имота или квартала се указват от топлоснабдителното предприятие след подаване на заявления образец 1, образец 2 и образец 3 със съответните приложения към тях. Срокът за изготвяне е в съответствие от желанието на клиента и съответно заплатената сума за обикновена, бърза и експресна поръчка, съответно 20 календарни дни, 3 календарни дни и 1 ден.

1.2. При необходимост от изместване на топлопровод от парцела на клиента, се подава заявление образец 7, на което се отговаря  в 30 дневен срок  и се указват условията, при които може това да се осъществи.

 1. Когато се планира  изграждането на нов обект или преустройството на съществуващ и централното топлоснабдяване е избора на клиентите за отопление, предварително е важно да се знаят условията и възможностите за присъединяване към топлопреносната мрежа.

2.1.За това е необходимо да се подадат заявления образец 4, образец 5 и образец 5а за небитова и битова сграда със съответните приложения към тях, като се заплаща цена, съгласно ценоразпис за услуги, одобрен от „Топлофикация София” ЕАД.

Нашите експерти проучват техническите, икономическите и юридическите условия за присъединяване съгласно Вашите потребности в срок от 30 дни.

С услугата се получава писмено предварително проучване за условията за присъединяване, както и указания за изготвяне на проекти за вътрешно отоплителни инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване и за присъединителен топлопровод и абонатна станция.

2.2 Изготвените проекти се съгласуват в „Топлофикация София” ЕАД след подаване на заявления образец 6 и образец 8.

Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни от постъпване на искането.

2.3. След съгласуване на проекта за външно топлозахранване и абонатна станция, се подава заявление образец № 11-1 и образец 12-1 за сключване на предварителен договор за присъединяване на небитов/битов клиент към топлопреносната мрежа на града. Заплаща се гаранция, съобразно топлинния товар на сградата, съгласно цени, утвърдени от КЕВР.

Важно за клиентите! При подаване на заявление образец 11-1 да се има предвид, че Приложение 5 – удостоверение за актуално състояние трябва да е издадено от съответния орган.

Предварителният договор се сключва и получава в обособените информационно обслужващи центрове за работа с клиенти.

2.4. В процеса на строителството на присъединителния топлопровод и абонатната станция, инвеститорът на обекта подава в съответния топлорайон следните документи:

- заявление за съгласуване на подробен график на стоително – монтажни работи- образец 13;

- график на строително монтажни работи на съответния обект - образец 13 Г;

-заявление за извършване на врязване на топлопроводното отклонение към съществуващата топлопреносна мрежа и заплащане на услугата по утвърден ценоразпис- образец 13В;

- заявление за отпускане на топлинна енергия за провеждане на 72-часова топла проба на присъединителен топлопровод и абонатна станция и декларация – образец 14 и образец 14А.

2.5. След получаване на право за ползване на присъединителния топлопровод и абонатна станция, се подава заявление за сключване на окончателен договор за присъединяване на небитов/битов  клиент към топлопреносната мрежа на гр.София – образец 18-1 и образец 19-1 със съответните приложения.

 

Важно за клиентите! При подаване на заявление образец 18-1 да се има предвид, че Приложение 2 – удостоверение за актуално състояние трябва да е издадено от съответния орган.

При подаване на заявление образец 19-1 да се има предвид, че е необходимо да се представи и протокол от общо събрание на етажната собственост за безвъзмездно предоставяне на помещението за абонатна станция.

Заплаща се цена за присъединяване, съобразно топлинния товар на сградата и съгласно цени, утвърдени от ДКЕВР.

Окончателният договор се сключва и получава в обособените информационно обслужващи центрове за работа с клиенти.

 

 1. За включване на сградата в експлоатация е необходимо да се подаде заявление образец 20 с приложения:
 • Разрешение за ползване на сградата.
 • Разрешение за ползване на външен топлопровод и абонатна станция.
 • Удостоверение от Дирекция „Териториално планиране” на Столична община.
 • Техническа документация  и паспорт на топлопровод и АС.
 • Договор на ЕС с фирма за топлинно счетоводство за извършване на услугата дялово разпределение.
 • Архитектурни чертежи за сградата на електронен носител.
 • Списък на клиентите на топлинна енергия в сградата – образец 21.
 • Акт за разпределение на отопляемите обеми по проект в сградата – образец 22.
 • Заявление - декларация за откриване на партида на потребители, ползващи топлинна енергия за битови нужди – образец 23.
 • Заявление за сключване на договор при общи условия – образец 24.
 • Договор при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди – образец 25.
 • Заплатена цена за откриване на партида.

 

След подписване на окончателния договор за присъединяване и проверка  на документите образец 20, сградата се включва в редовна експлоатация.

Процедура по присъединяване на нови клиенти

За присъединяване на нови клиенти към топлопреносната мрежа на гр. София е необходимо попълването на следните документи:

 1. За всеки един обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения от собственика, е необходимо да има съгласуване за наличие на топлопреносни мрежи.

1.1. Съществуващите топлопреносни мрежи за имота или квартала се указват от топлоснабдителното предприятие след подаване на заявления образец 1, образец 2 и образец 3 със съответните приложения към тях. Срокът за изготвяне е в съответствие от желанието на клиента и съответно заплатената сума за обикновена, бърза и експресна поръчка, съответно 20 календарни дни, 3 календарни дни и 1 ден.

1.2. При необходимост от изместване на топлопровод от парцела на клиента, се подава заявление образец 7, на което се отговаря  в 30 дневен срок  и се указват условията, при които може това да се осъществи.

 1. Когато се планира  изграждането на нов обект или преустройството на съществуващ и централното топлоснабдяване е избора на клиентите за отопление, предварително е важно да се знаят условията и възможностите за присъединяване към топлопреносната мрежа.

2.1.За това е необходимо да се подадат заявления образец 4, образец 5 и образец 5а за небитова и битова сграда със съответните приложения към тях, като се заплаща цена, съгласно ценоразпис за услуги, одобрен от „Топлофикация София” ЕАД.

Нашите експерти проучват техническите, икономическите и юридическите условия за присъединяване съгласно Вашите потребности в срок от 30 дни.

С услугата се получава писмено предварително проучване за условията за присъединяване, както и указания за изготвяне на проекти за вътрешно отоплителни инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване и за присъединителен топлопровод и абонатна станция.

2.2 Изготвените проекти се съгласуват в „Топлофикация София” ЕАД след подаване на заявления образец 6 и образец 8.

Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни от постъпване на искането.

2.3. След съгласуване на проекта за външно топлозахранване и абонатна станция, се подава заявление образец № 11-1 и образец 12-1 за сключване на предварителен договор за присъединяване на небитов/битов клиент към топлопреносната мрежа на града. Заплаща се гаранция, съобразно топлинния товар на сградата, съгласно цени, утвърдени от КЕВР.

Важно за клиентите! При подаване на заявление образец 11-1 да се има предвид, че Приложение 5 – удостоверение за актуално състояние трябва да е издадено от съответния орган.

Предварителният договор се сключва и получава в обособените информационно обслужващи центрове за работа с клиенти.

2.4. В процеса на строителството на присъединителния топлопровод и абонатната станция, инвеститорът на обекта подава в съответния топлорайон следните документи:

- заявление за съгласуване на подробен график на стоително – монтажни работи- образец 13;

- график на строително монтажни работи на съответния обект - образец 13 Г;

-заявление за извършване на врязване на топлопроводното отклонение към съществуващата топлопреносна мрежа и заплащане на услугата по утвърден ценоразпис- образец 13В;

- заявление за отпускане на топлинна енергия за провеждане на 72-часова топла проба на присъединителен топлопровод и абонатна станция и декларация – образец 14 и образец 14А.

2.5. След получаване на право за ползване на присъединителния топлопровод и абонатна станция, се подава заявление за сключване на окончателен договор за присъединяване на небитов/битов  клиент към топлопреносната мрежа на гр.София – образец 18-1 и образец 19-1 със съответните приложения.

 

Важно за клиентите! При подаване на заявление образец 18-1 да се има предвид, че Приложение 2 – удостоверение за актуално състояние трябва да е издадено от съответния орган.

При подаване на заявление образец 19-1 да се има предвид, че е необходимо да се представи и протокол от общо събрание на етажната собственост за безвъзмездно предоставяне на помещението за абонатна станция.

Заплаща се цена за присъединяване, съобразно топлинния товар на сградата и съгласно цени, утвърдени от ДКЕВР.

Окончателният договор се сключва и получава в обособените информационно обслужващи центрове за работа с клиенти.

 

 1. За включване на сградата в експлоатация е необходимо да се подаде заявление образец 20 с приложения:
 • Разрешение за ползване на сградата.
 • Разрешение за ползване на външен топлопровод и абонатна станция.
 • Удостоверение от Дирекция „Териториално планиране” на Столична община.
 • Техническа документация  и паспорт на топлопровод и АС.
 • Договор на ЕС с фирма за топлинно счетоводство за извършване на услугата дялово разпределение.
 • Архитектурни чертежи за сградата на електронен носител.
 • Списък на клиентите на топлинна енергия в сградата – образец 21.
 • Акт за разпределение на отопляемите обеми по проект в сградата – образец 22.
 • Заявление - декларация за откриване на партида на потребители, ползващи топлинна енергия за битови нужди – образец 23.
 • Заявление за сключване на договор при общи условия – образец 24.
 • Договор при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди – образец 25.
 • Заплатена цена за откриване на партида.

 

След подписване на окончателния договор за присъединяване и проверка  на документите образец 20, сградата се включва в редовна експлоатация.