Предоставяните от "Топлофикация София" ЕАД усулуги и дейността на компанията са регламентирани в различи законови и подзаконови документи. Всичко, което прави компанията, включително и нашите договори и общи условия, са съобразени с тях.

Нормативни документи
Нормативни документи