Гръб
Лице
Доставчик:
„Топлофикация София“ ЕАД
гр. София, ул. Ястебец №23Б
Идент №: 831609046
ДДС №: BG831609046
Общинска банка АД,
финансов център Красно село
IBAN: BG 96SOMB 9130 1011 2533 11
BIC: SOMB BGSF
Получател:
гр.София,
бл. вх. ап.
маг.район 405, аб. №
Съобщение към фактура №
Дата на издаване/Дата на данъчно събитие - 31.07.2015
Наименование на услугата Мярка Количество Ед. цена, лв/МВтч Сума, лв.
Топлинна енергия за период
01.07.2015г. - 31.07.2015г

В това число:
1. за подгряване на вода
2. за отопление на имот
МВтчМВтч
МВтч
0.0000000.000000
0.000000
00.00000.000
00.000
0.000.0
0.00
Данъчна основа
ДДС
Дължима сума
лв.
%
лв.
20 0.00
0.00
0.00
Словом: нула лева и тридесет и две стотинки.
Срок за плащане - 15.09.2015г.
Информация за окочантелни задължения ъкм 15.08.2015г.
?
Период без топла вода - от 01.07.2015 до 30.07.2015
0.00 лв.
?
дължина сума за периода по фактурата
0.32 лв.
?
Просрочени суми (главница) към 15.08.2015
1601.67 лв.
?
Дължими обезщетения за забава към 15.08.2015
278.38 лв.
?
Доплащане от корекции
810.78 лв.
?
Връщане от изравнителна сметка
70.50 лв.
?
Обща сума (гравница) за плащане за топлинна енергия към 15.08.2015г.
2342.27 лв.
?
Дялово разпределение на топлонна енергия за периода 2015-2016(1/12 част) с ДДС
1.79 лв.
?
Просрочена сума за разпределение на енергия към 15.08.2015
51.76 лв.
?
Дължими обезщетения за забава към 15.08.2015
4.66 лв.
?
Обща сума за плащане за разпределение на енергия към 15.08.2015
58.21 лв.

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

Изходни данни и пояснения за изготвяне на Вашата фактура
?
I. Данни за доставена топлинна енергия в абонатната станцияна сградатаза месеца:
?
1. Показания на общия топломер (търговски уред)
390 кВтч
?
начално - 3267400
?
крайно - 3267790
?
разлика - 390
2. служебна енергия (топломера на метрологична проверка, ремонт или неработещ топломер);
?
0 кВтч
?
3. доставна на топлинна енергия (ред 1 + ред 2);
390 кВтч
?
4. технологични разходи на енергия в абонатна станция;
6 кВтч
?
5. количество топлинна енергия за разпределение (ред 3 - ред 4);
384 кВтч
?
6. работни дни на абонатната станция: за отопление - 0; за топла вода - 1
бр.
?
7.денградуси, съгласно Приложение към чл.61, ал.1, т.6.1.1 от Наредба №16-334;
0
?
8. средна външна температура за месеца (Т ср) - по данни на НИМХ на БАН.
23.60 °C
?
II. Данни за подготвяне на водата за месеца:
?
9. показания на общия водомер в m3:
31 m3
?
начално - 11653
?
крайно - 11684
?
разлика - 31
?
10. прогнозно количество топлинна енергия за БГВ на имота определен от "ТЕХЕМ СЪРВИСИС" ЕООД, съгласно чл.71, ал.2 и ал.3 от Наредба №16-334 за топлоснабдяването;
3.662 кВтч
?
III. Данни за енергия за отопление за месеца:
?
11. пълен отопляем обем по проект на сградата към абонатната станция;
3979 m3
?
12. обща проектна мощност за отоплението на сградата;
0.000 кВтч
?
13. пълен отопляем обем на имота по проект;
123 m3
?
14. прогнозна енергия за отопление (отдадена от отоплителните тела, сградната инсталация и в общите части) определенена от "ТЕХЕМ СЪРВИС" ЕООД, съгласно чл.71, ал.1 от Наредба №16-334 за топлоснабдяването.;
40.314 кВтч
?
15. К-корекционен коефицент, отразяващ промяната в потреблението и климатичните условия.
?
IV. Вашата енергия за месеца
?
16. енергия за подгряване на водата в имота (ред 10).
3.662 кВтч
?
17. енергия за отопление на имота (ред 14 х ред 15 х работни дни за отопление ред 6)
0 кВтч
?
V. Данни за месец юли 2014г.:
?
* показания на общия топломер (търговски уред);
7848.1770 кВтч
?
* работни дни на абонатната станция: за отопление - 0; за топла вода - 31
бр.
?
* денградуси
0
?
* средна външна температура (Т ср.)
20.70 °C
?
* енергия за подгряване на вода
113.536 кВтч
?
* енергия за отопление на имота
0.000 кВтч
?
VI. Дялово разпределение за сезон 2015-2016
Партида Водо-
мери
Разпреде-
лители
Инд. топломери Сума за периода с ДДС
?
Брой
1 1 2 0
?
Ед. цена лв. без ДДС
11.33 2.17 2.17 2.17 21.41

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота

Дизайнерска фактура
Доставчик
Получател
Съдържание
Срокове
Окончателни задължения
Съдържание - гръб

236 - показва изразходеното количество топлинна енергия за посоченият период.

236 - топлинната енергия изразходена за топла вода

236 - топлинната енергия за отоплението на имота