Присъединяване на нови клиенти към „Топлофикация София“ ЕАД

Благодарим Ви, че избрахте услугите на „Топлофикация София“ ЕАД и ще се присъедините към нашите над 430 000 абонати, за чийто топлинен комфорт се грижи компанията. Централизираното топлоснабдяване е най-екологичният, най-безопасният и най-ефективният начин за отопление както за жилищни сгради, така и за обществено обслужващи, офис сгради и производствени складове и затова броят на новите ни клиенти нараства с всяка изминала година.

За Ваше улеснение при подаване на документите Ви предлагаме Указания за последователността на процедурите, образците на необходимите заявления за различните типове услуги и полезни съвети, които ще Ви подпомогнат при изпълнението:

 • присъединяване към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД;
 • изграждане на присъединителен топлопровод и/ или абонатна станция за жилищни сгради
 • изкупуване на енергиен обект – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатни станции на клиентите на топлинна енергия за битови нужди в гр. София; - за жилищни сгради

За всеки обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения за строителство, е необходимо още преди изготвянето на инвестиционните проекти на сградата да бъде извършена съгласувателна процедура за наличие на топлопреносни мрежи, като за целта бъде попълнен документ - образец 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕ НА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ.

За да започне строителството, всеки инвеститор трябва да съгласува Визата на имота с „Топлофикация София“ ЕАД, като попълва документ - образец 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ/ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ на /виза за проектиране, подробен устройствен план и др./

В случаите, когато Визата на имота не е съгласувана от „Топлофикация София“ ЕАД, се подава документ - образец 7 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ / УКАЗАНИЯ ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОД.

Преди да започне изграждането на инветиционните проекти за техническите мрежи, захранващи сградата, те трябва да се съгласуват с „Топлофикация София“ ЕАД, като се попълват следните документи:

 • образец 3 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ / ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (електро, телефонни и оптични кабели, ВиК, газификация и др.)
 • и/или
 • образец 6 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ: вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/ и/или вътрешна инсталация за битово-горещо водоснабдяване /Част ВиК/

Независимо от инвестиционните намерения за дадения имот, за да страртира процеса по присъединяване, е необходимо да бъдат налични към момента следните документи за имот, получени от „Топлофикация София“ ЕАД: Съгласувана Виза за имота или Становище за указания за изместване на топлопровод и Съгласувана Виза за имота.

Присъединяване на стопански клиент

Процесът по присъединяване към „Топлофикация София“ ЕАД започва с изготвянето на Предварително проучване, с което се определят условията и точното местоположение за включване към топлопреносната мрежа. За получаване на Предварително проучване се подава документ - образец 4 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СГРАДА ЗА НЕБИТОВИ НУЖДИ

На базата на издаденото Предварително проучване от „Топлофикация София“ ЕАД, се изготвя инвестиционен проект за топлопровод и абонатна станция към жилищната сграда. Готовият проект се съгласува с Дружеството чрез подаване на следните документи:

 • образец 8 – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ / ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ на
 • Проект за външно топлозахранване и АС;
 • Проект за АС;
 • Проект за изместване на топлопровод във връзка с инвестиционни намерения за строителство;
 • Проект за подробен устройствен план;
( И с всички заинтересовани експлоатационни институции в гр. София.)

След съгласуване на инвестиционния проект с „Топлофикация София“ ЕАД, се подава Заявление за сключване на Предварителен договор, с който се определят задълженията на двете страни свързани с изграждането на присъединителния топлопровод и абонатната/ните станция/и, предоставяне на достъп до помещението на абонатната станция, техническите съоръжения при експлоатация и ремонт. Процедурата за сключване на Предварителен договор с Дружеството започва след подаване на следните документи:

 • образец 11 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НЕБИТОВ КЛИЕНТ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА ГР. СОФИЯ
 • Гаранция по предварителен договор – определя се спрямо мощността на избраната абонатна станция. / след сключване на окончателен договор с „Топлофикация София“ ЕАД, гаранцията по предварителния договор се връща на клиента /

Строителството на захранващият топлопровод и абонатна станция за жилищните сгради започва след получаване на:

 • Предварителен договор с „Топлофикация София“ ЕАД;
 • Съгласуван инвестиционен проект за топлозахранване и абонатна станция;
 • Разрешение за строеж за топлопровод и абонатна станция;
 • Сключен договор с лицензирана фирма упражняваща Надзор и/или лице със задължително висше техническо образование и е атестирано за дейността си от териториалната инспекция на ДИТН;
 • Сключен договор със строителна фирма лицензирана в изграждането на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

Вички заявления, свързани със строително монтажните работи ( СМР ) на енергийния обект се попълват и подготвят от избраната фирма/физическо лице упражняваща/о строителен надзор и/или собственик / упълномощен представител и се подават в сътоветния топлофикационен район район ( ТР „София”, ТР „София Изток”, ТР „Земляне”, ТР „Люлин” )

Заявления свързани със СМР на обекта са следните:

 • Образец 13 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБЕН ГРАФИК НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
 • Образец 13 Г - ГРАФИК НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
 • Образец 13 В - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРЯЗВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА
 • Образец 14 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72 - ЧАСОВА ТОПЛА ПРОБА НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АС и Декларация 14А – попълва се от собственик / упълномощен представител.

След изграждане на обекта и съставяне на констативен акт за право на ползване на строежа се подава заявление за сключване на Окончателен договор с Дружеството. Процедурата за сключване на Окончателния договор започва след подаване на следните документи:

 • Образец 18-1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НЕБИТОВ КЛИЕНТ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА ГР. СОФИЯ
 • Образец 20 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗА НЕБИТОВИ / БИТОВИ НУЖДИ
 • Документ за платена Цена за присъединяване.
 • Документ за платена Цена за откриване на партида.

Със сключването на Окончателен договор с „Топлофикация София“ ЕАД на всички собственици в присъединената жилищна сграда се откриват индивидуални партиди. Обработката на документите за откриване на отделните партиди започва след подаване на:

 • всички приложения по образец 20 ;
 • Образец 21 - СПИСЪК НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ В СГРАДАТА НА АДРЕС:
 • Образец 22 - АКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТОПЛЯЕМИТЕ ОБЕМИ ПО ПРОЕКТ В СГРАДАТА ( попълва се от всички собственици на обект/и в сградата);
 • Образец 24 - ЗАЯВЛЕНИЕ (попълва се от всички фирми / стопански собственици на обект/и в сградата );
 • Образец 25 - ДОГОВОР ( попълва се в 2 екземпляра от всички фирми / стопански собственици на обект/и в сградата )

Сключването на Окончателен договор с „Топлофикация София“ ЕАД е последната стъпка от процеса по присъединяване, като индивидуалните партиди на всички собственици в сградата се разпределя в следващото месечно отчитане. ( при едновременно подаване на образец 18-1 и образец 20)

Присъединяване на нови клиенти към „Топлофикация София“ ЕАД

Благодарим Ви, че избрахте услугите на „Топлофикация София“ ЕАД и ще се присъедините към нашите над 430 000 абонати, за чийто топлинен комфорт се грижи компанията. Централизираното топлоснабдяване е най-екологичният, най-безопасният и най-ефективният начин за отопление както за жилищни сгради, така и за обществено обслужващи, офис сгради и производствени складове и затова броят на новите ни клиенти нараства с всяка изминала година.

За Ваше улеснение при подаване на документите Ви предлагаме Указания за последователността на процедурите, образците на необходимите заявления за различните типове услуги и полезни съвети, които ще Ви подпомогнат при изпълнението:

 • присъединяване към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД;
 • изграждане на присъединителен топлопровод и/ или абонатна станция за жилищни сгради
 • изкупуване на енергиен обект – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатни станции на клиентите на топлинна енергия за битови нужди в гр. София; - за жилищни сгради

За всеки обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения за строителство, е необходимо още преди изготвянето на инвестиционните проекти на сградата да бъде извършена съгласувателна процедура за наличие на топлопреносни мрежи, като за целта бъде попълнен документ - образец 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕ НА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ.

За да започне строителството, всеки инвеститор трябва да съгласува Визата на имота с „Топлофикация София“ ЕАД, като попълва документ - образец 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ/ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ на /виза за проектиране, подробен устройствен план и др./

В случаите, когато Визата на имота не е съгласувана от „Топлофикация София“ ЕАД, се подава документ - образец 7 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ / УКАЗАНИЯ ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОД.

Преди да започне изграждането на инветиционните проекти за техническите мрежи, захранващи сградата, те трябва да се съгласуват с „Топлофикация София“ ЕАД, като се попълват следните документи:

 • образец 3 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ / ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (електро, телефонни и оптични кабели, ВиК, газификация и др.)
 • и/или
 • образец 6 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ: вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/ и/или вътрешна инсталация за битово-горещо водоснабдяване /Част ВиК/

Независимо от инвестиционните намерения за дадения имот, за да страртира процеса по присъединяване, е необходимо да бъдат налични към момента следните документи за имот, получени от „Топлофикация София“ ЕАД: Съгласувана Виза за имота или Становище за указания за изместване на топлопровод и Съгласувана Виза за имота.

Присъединяване на стопански клиент

Процесът по присъединяване към „Топлофикация София“ ЕАД започва с изготвянето на Предварително проучване, с което се определят условията и точното местоположение за включване към топлопреносната мрежа. За получаване на Предварително проучване се подава документ - образец 4 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СГРАДА ЗА НЕБИТОВИ НУЖДИ

На базата на издаденото Предварително проучване от „Топлофикация София“ ЕАД, се изготвя инвестиционен проект за топлопровод и абонатна станция към жилищната сграда. Готовият проект се съгласува с Дружеството чрез подаване на следните документи:

 • образец 8 – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ / ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ на
 • Проект за външно топлозахранване и АС;
 • Проект за АС;
 • Проект за изместване на топлопровод във връзка с инвестиционни намерения за строителство;
 • Проект за подробен устройствен план;
( И с всички заинтересовани експлоатационни институции в гр. София.)

След съгласуване на инвестиционния проект с „Топлофикация София“ ЕАД, се подава Заявление за сключване на Предварителен договор, с който се определят задълженията на двете страни свързани с изграждането на присъединителния топлопровод и абонатната/ните станция/и, предоставяне на достъп до помещението на абонатната станция, техническите съоръжения при експлоатация и ремонт. Процедурата за сключване на Предварителен договор с Дружеството започва след подаване на следните документи:

 • образец 11 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НЕБИТОВ КЛИЕНТ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА ГР. СОФИЯ
 • Гаранция по предварителен договор – определя се спрямо мощността на избраната абонатна станция. / след сключване на окончателен договор с „Топлофикация София“ ЕАД, гаранцията по предварителния договор се връща на клиента /

Строителството на захранващият топлопровод и абонатна станция за жилищните сгради започва след получаване на:

 • Предварителен договор с „Топлофикация София“ ЕАД;
 • Съгласуван инвестиционен проект за топлозахранване и абонатна станция;
 • Разрешение за строеж за топлопровод и абонатна станция;
 • Сключен договор с лицензирана фирма упражняваща Надзор и/или лице със задължително висше техническо образование и е атестирано за дейността си от териториалната инспекция на ДИТН;
 • Сключен договор със строителна фирма лицензирана в изграждането на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

Вички заявления, свързани със строително монтажните работи ( СМР ) на енергийния обект се попълват и подготвят от избраната фирма/физическо лице упражняваща/о строителен надзор и/или собственик / упълномощен представител и се подават в сътоветния топлофикационен район район ( ТР „София”, ТР „София Изток”, ТР „Земляне”, ТР „Люлин” )

Заявления свързани със СМР на обекта са следните:

 • Образец 13 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБЕН ГРАФИК НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
 • Образец 13 Г - ГРАФИК НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
 • Образец 13 В - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРЯЗВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА
 • Образец 14 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72 - ЧАСОВА ТОПЛА ПРОБА НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АС и Декларация 14А – попълва се от собственик / упълномощен представител.

След изграждане на обекта и съставяне на констативен акт за право на ползване на строежа се подава заявление за сключване на Окончателен договор с Дружеството. Процедурата за сключване на Окончателния договор започва след подаване на следните документи:

 • Образец 18-1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НЕБИТОВ КЛИЕНТ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА ГР. СОФИЯ
 • Образец 20 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗА НЕБИТОВИ / БИТОВИ НУЖДИ
 • Документ за платена Цена за присъединяване.
 • Документ за платена Цена за откриване на партида.

Със сключването на Окончателен договор с „Топлофикация София“ ЕАД на всички собственици в присъединената жилищна сграда се откриват индивидуални партиди. Обработката на документите за откриване на отделните партиди започва след подаване на:

 • всички приложения по образец 20 ;
 • Образец 21 - СПИСЪК НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ В СГРАДАТА НА АДРЕС:
 • Образец 22 - АКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТОПЛЯЕМИТЕ ОБЕМИ ПО ПРОЕКТ В СГРАДАТА ( попълва се от всички собственици на обект/и в сградата);
 • Образец 24 - ЗАЯВЛЕНИЕ (попълва се от всички фирми / стопански собственици на обект/и в сградата );
 • Образец 25 - ДОГОВОР ( попълва се в 2 екземпляра от всички фирми / стопански собственици на обект/и в сградата )

Сключването на Окончателен договор с „Топлофикация София“ ЕАД е последната стъпка от процеса по присъединяване, като индивидуалните партиди на всички собственици в сградата се разпределя в следващото месечно отчитане. ( при едновременно подаване на образец 18-1 и образец 20)