Изкупуване на енергийни обеки

За изкупуване на енергиен обект – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатни станции на клиенти на топлинна енергия за битови нужди в гр. София  са необходими следните документи:

 1. Заявление за прехвърляне собствеността на енергийни обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция на клиенти на топлинна енергия – линк към деловодството (първото заявление от файл zaqvlenie za izkupuvane 24.03.2016.doc)

По заявлението в т. 4, необходимите  документи за прехвърляне на собствеността:

 • инвестиционен проект за топлоснабдяване – части: ТОВК, строителна конструктивна част, пътна и ВОД /с количествени сметки/;
 • Акт образец № 16;
 • Техническа документация /паспорт/ за топлопровод и абонатна станция;
 • Разрешение за ползване на външен топлопровод и абонатна станция;
 • Удостоверение от Дирекция „Софийски кадастър” на Столична община.

се подават само за сградите /клиентите/ станали абонати на „Топлофикация София” ЕАД преди 2013 г.

 1. Документите се преглеждат относно собствеността на енергийния обект.

2.1. При непълно окомплектовани документи се уведомява упълномощеното лице за установените забележки и констатации.

2.2.  При напълно окомплектовани документи се уведомява упълномощеното лице с дата и час за извършване оглед на абонатната станция и подписване между страните констативни протоколи.

 1. След изготвяне на оценката за изкупуване на енергийния обект - присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция, се уведомява упълномощеното лице  за стойността й.
 2. Упълномощеното лице уведомява дружеството за съгласие или за несъгласие  с изготвената оценка на енергийния обект с подаване на заявление – линк към деловодството (второто заявление от файл zaqvlenie za izkupuvane 24.03.2016.doc)

4.1. В случай, че страните са постигнали съгласие с оценката на енергийния обект, процедурата по прехвърляне  на собствеността на енергийния обект продължава.

4.2. В случай, че страните не постигнат споразумение за размера на оценката, те възлагат извършването й  от независим оценител.

4.3. При непостигане на съгласие за определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от другата страна, дружествотои/или собственикът на обектите имат право да отправят искане до председателя на КЕВР за определяне на независим оценител.

4.3.1. Определеният по този ред оценител е задължителен за страните. Разходите по оценката се поделят по-равно между страните.

4.3.2. Изготвената оценка от независимия оценител е окончателна.

 1. При продължаване на процедура по прехвърляне собствеността на енергийния обект, дружеството писмено уведомява упълномощеното лице, за изготвен договор за изкупуване на енергийния обект.

6.След подписване с нотариална заверка на подписите между страните, договора за изкупуване на енергийния обект се уведомява упълномощеното лице с дата и час за подписване на приемателно - предавателен протокол.

 1. Клиентът е длъжен да осигури постоянен достъп до енергийния обект предмет на сделката.

 

Изкупуване на енергийки обекти

За изкупуване на енергиен обект – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатни станции на клиенти на топлинна енергия за битови нужди в гр. София  са необходими следните документи:

 1. Заявление за прехвърляне собствеността на енергийни обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция на клиенти на топлинна енергия – линк към деловодството (първото заявление от файл zaqvlenie za izkupuvane 24.03.2016.doc)

По заявлението в т. 4, необходимите  документи за прехвърляне на собствеността:

 • инвестиционен проект за топлоснабдяване – части: ТОВК, строителна конструктивна част, пътна и ВОД /с количествени сметки/;
 • Акт образец № 16;
 • Техническа документация /паспорт/ за топлопровод и абонатна станция;
 • Разрешение за ползване на външен топлопровод и абонатна станция;
 • Удостоверение от Дирекция „Софийски кадастър” на Столична община.

се подават само за сградите /клиентите/ станали абонати на „Топлофикация София” ЕАД преди 2013 г.

 1. Документите се преглеждат относно собствеността на енергийния обект.

2.1. При непълно окомплектовани документи се уведомява упълномощеното лице за установените забележки и констатации.

2.2.  При напълно окомплектовани документи се уведомява упълномощеното лице с дата и час за извършване оглед на абонатната станция и подписване между страните констативни протоколи.

 1. След изготвяне на оценката за изкупуване на енергийния обект - присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция, се уведомява упълномощеното лице  за стойността й.
 2. Упълномощеното лице уведомява дружеството за съгласие или за несъгласие  с изготвената оценка на енергийния обект с подаване на заявление – линк към деловодството (второто заявление от файл zaqvlenie za izkupuvane 24.03.2016.doc)

4.1. В случай, че страните са постигнали съгласие с оценката на енергийния обект, процедурата по прехвърляне  на собствеността на енергийния обект продължава.

4.2. В случай, че страните не постигнат споразумение за размера на оценката, те възлагат извършването й  от независим оценител.

4.3. При непостигане на съгласие за определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от другата страна, дружествотои/или собственикът на обектите имат право да отправят искане до председателя на КЕВР за определяне на независим оценител.

4.3.1. Определеният по този ред оценител е задължителен за страните. Разходите по оценката се поделят по-равно между страните.

4.3.2. Изготвената оценка от независимия оценител е окончателна.

 1. При продължаване на процедура по прехвърляне собствеността на енергийния обект, дружеството писмено уведомява упълномощеното лице, за изготвен договор за изкупуване на енергийния обект.

6.След подписване с нотариална заверка на подписите между страните, договора за изкупуване на енергийния обект се уведомява упълномощеното лице с дата и час за подписване на приемателно - предавателен протокол.

 1. Клиентът е длъжен да осигури постоянен достъп до енергийния обект предмет на сделката.