31
март
Над 1000 сключени споразумения за разсрочване на дължими суми

Над 1000 клиенти на „Топлофикация София” са сключили споразумения за разсрочване на дължими и присъдени суми през първото тримесечие на 2017г.



„Топлофикация София” напомня на своите клиенти, че имат възможност при натрупани неплатени текущи сметки да сключат споразумение за тяхното разсрочване. С оглед облекчаване на процедурата за сключване на споразумения, компанията предлага и услуга „Посещение на мобилен екип в дома”. Абонатите, които са възпрепятствани да отидат в Центровете за обслужване на клиенти имат възможност да позвънят на информационния телефон на дружеството 0 700 11 111 и след като договорят детайлите по сключване на споразумението за разсрочване на дължимите текущи сметки, да заявят посещение на мобилен екип. Служителите ще дойдат в предварително уговорения час в дома на клиента и ще му предоставят за подпис споразумението и погасителния план. От началото на годината над 30 абоната са се възползвали от тази услуга.

Служители на „Топлофикация София” посещават също така домовете на клиенти, с които е невъзможно да се установи контакт по телефона или чрез писма, но имат натрупани неплатени задължения. Целта на посещението е да се предложи вариант за споразумение и разсрочване на дължимите суми.

С оглед предотвратяване на опити за измама информираме нашите клиенти, че екипите на дружеството посещават домовете им във времето от 10.30 до 19.00 часа. Всички служители имат специални баджове със снимка, име и длъжност и са задължени да ги представят на клиента. Също така напомняме на гражданите, че „Топлофикация София” не инкасира дължими сметки по домовете.

Подписването на споразумение и изплащането на сумите съгласно договорения погасителен план е гаранция, че дружеството няма да предприеме допълнителни действия по събиране на дълга. За облекчение на коректните клиенти, които спазват погасителния план, дружеството спира да начислява лихва върху разсрочените суми. Всеки случай е индивидуален и при доказано тежко здравословно или финансово състояние на гражданина, задължението се разсрочва съобразно сегашните му доходи.

Напомняме също така на клиентите, че с Решение на Столичен общински съвет от 27.06.2013 г. са утвърдени 8 вида споразумения на дружеството с абонати, които са в различен етап на съдебната процедура по събирането на просрочени им задължения - преди Топлофикация да даде длъжника на съд, по време на съдебното и дори при изпълнителното производство. Съветваме клиентите, към които са предприети съдебни действия и желаят да сключат споразумение за разсрочване на задълженията, да се обърнат към юристите в компанията. Това е необходимо с оглед максимална коректност и точност при обслужването им. Юристите ще извършат пълна проверка за актуалност на сумите, дали е било образувано производство, на какъв етап е то, има ли други подписани споразумения и т.н. и след това ще предложат на клиента погасителен план.

За периода от 1 януари 2017 г. до днес са сключени 552 споразумения за разсрочване на съдебно присъдените задължения на абонати към дружеството и 462 споразумения за текущи сметки.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
24
март
Обслужване на клиенти в почивните дни
С цел подобряване обслужването на клиентите в почивните дни „Топлофикация София” ЕАД осигурява дежурство на информатори в Кол центъра на компанията от 09.00 до 15.00 часа. Гражданите могат да подават сигнали на единния телефон за обслужване на клиенти 0 700 11 111. След 15.00 часа входящите обаждания за проблеми в топлоподаването ще се прехвърлят директно към телефоните на Аварийна служба.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
16
март
104 224 клиенти на „Топлофикация София”, засегнати от аварията през февруари, получават обезщетение
Февруарските сметки са достъпни от днес онлайн и в Центровете за обслужване на клиенти

Февруарските сметки за парно и топла вода от днес са достъпни онлайн и в Центровете за обслужване на клиенти. В изпълнение на нормативните изисквания и на базата на разработената от дружеството Методика за изчисление на обезщетенията за клиентите, утвърдена от Столичен общински съвет с Решение №124 от 23.02.2017г. 104 224 абонати, засегнати преди месец от аварията в топлорайон «София Изток» получават обезщетения, които са отразени във февруарските сметки.
Още в края на миналия месец служители на «Топлофикация София» разлепиха във входовете на засегнатите сгради съобщения, в които бяха посочени количествата приспадната топлоенергия и сумите за обезщетение, изчислени за всяка отделна абонатна станция, съобразно броя дни без топлоподаване или с влошено такова. Клиентите имаха възможност в рамките на две седмици да се запознаят с данните и при необходимост да получат допълнителна информация от дружеството.
Според данните на изчислителния център на “Топлофикация София” през февруари 2017г. средната месечна температура е била +3,1 градуса С, .докато през същия месец на 2016 г. средната месечна температура е била + 7,5 градуса С. Предвид по-студеното време през февруари тази година клиентите са потребили 418 452 МВтч топлинна енергия, докато през месец февруари в предходната година са отчетени 343 456 МВтч.
От потребената през миналия месец топлинна енергия за клиентите на топлорайон «София Изток» е сторнирана енергията, която е била с влошени показатели и въпреки, че е била доставяна до клиентите в дните на аварията (при временните възстановявания на топлоподаването, когато не всички потребители са получавали достатъчно топла вода или качествено отопление) и съответно е отчетена от общите топломери в засегнатите сгради, тя не е начислена в сметките на потребителите и няма да бъде включена в изравнителните сметки.
Методиката за изчисление на обезщетенията е осъществена в няколко стъпки, отбелязани в месечните съобщения, които клиентите ще получат и клиентите могат да ги проследят в месечните съобщения, които ще им бъдат доставени в следващите дни. Напомняме, че обезщетения ще получат само потребителите от кварталите, засегнати от аварията в топлорайон „София Изток”.
♣ От 28 работни дни през м. февруари са извадени дните с влошено или изцяло липсващо топлоподаване за съответната абонатна станция, Тези дни не участват при формирането на прогнозната сметка на клиентите за месеца. Всички данни относно работните дни на абонатната станция и начислените количества енергия са посочени в информационната част на месечната фактура в раздел І, т.1-6
♣ От показанията на общия топломер в абонатната станция е сторнирано цялото количество енергия с влошени показатели, доставяна до клиентите при временните възстановявания на топлоподаването в дните на аварията Това количество е отразено в месечните фактури на отделен ред със знак минус и не участва както в разпределението на потребената енергия за месеца, така и в изравнителната сметка.
♣ На всички засегнати от аварията клиенти без топлоподаване или с влошено такова до 48 часа не са начислени прогнозните количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период, независимо, че някои сгради може да са били без топлоподаване по-малко време.
♣ На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа не се начислени прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване
♣ Засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително получават обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час до окончателното възстановяване на топлоподаването.

Изчислението на индивидуалното обезщетение за тези клиенти е извършено чрез пресмятане на количеството недоставена топлинна енергия в абонатната станция за съответния брой дни, след което това количество е умножено по действащата към момента цена на топлинната енергия. Получената обща сума за обезщетение е разпределена за всеки имот според неговия дял от общото потребление и е отразено като неустойка на отделен ред в месечната фактура на съответния клиент. За база на направените изчисления са взети данни за потреблението през януари 2017 г., тъй като климатичните условия са били най-близки. Напомняме на абонатите, че обезщетението /неустойката/ е прихванато от общото месечно задължение на съответния абонат за м. февруари. Сумите за обезщетение няма да се изплащат на каса или по банков път.

Повече информация клиентите могат да получат от Кол центъра на дружеството - тел. 0 700 11 111, както и от Омбудсманите на „Топлофикация София” ЕАД – тел. 02 878 18 18 и да изпращат запитвания съответно на имейлите: infо_r@toplo.bg и ombudsmantoplofikacia@abv.bg. В сайта на дружеството - www.toplo.bg и на официалната фейсбук страница - www.facebook.com/www.toplo.bg/ също е предоставена необходимата за потребителите информация.
Съгласно Решение № 124 в срок до 15 април 2017 г. „Топлофикация София” ЕАД ще внесе в Столичен общински съвет информация за реално начислените обезщетения.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
13
март
Нова автоматична система на Топлофикация София помага за намаляване на сметките за парно

Нова автоматична система на Топлофикация София помага за намаляване на сметките за парно



Средно 15% са икономиите за административните сгради, 8% за детските градини, 12% при училищата

„Топлофикация София“ ЕАД предлага на своите клиенти нов тип услуга – “Управление на енергията”, която позволява оптимизиране на потреблението и намаляване на разходите за топлоенерия и топла вода в сградата без това да лишава от топлинен комфорт обитателите в нея. За изминалите четири месеца на отоплителен сезон 2016-2017 г. новата енергоефективна система на компанията е довела до реализирането на значителни икономии при потреблението на отопление и топла вода в 11 столични сгради.

Четири общини в столицата – Възраждане, Слатина, Връбница и Красно село проявиха интерес към предлаганата от дружеството нова услуга с оглед оптимизиране на потреблението на топлинна енергия в общински сгради, детските градини и училищата, намиращи се на тяхна територия. Резултатите са впечатляващи. В общинските сгради консумацията на отопление е намалена средно с 15% без това да влияе на топлинния комфорт на обитателите. Детските градини са 3 и при тях икономията е средно с 9 % за 4 месеца, а в 6 – те столични училища потреблението е по-малко с около 13%. Това означава, че потребителите плащат по-ниски сметки за парно и топла вода. До момента финансовото изражение на тези икономии е общо около 20 000 лв., а като топлинна енергия – намалението е близо 296 МВтч. Не на последно място чрез управлението на енергията и следенето на консумацията на парно и топла вода в реално време са спестени и 64,4 тона вредни емисии СО2.

За внедряването на новата енергийна услуга на „Топлофикация София” е необходимо да се инсталира СКАДА система в абонатната станция на сградата, а данните да се предават по GPRS/GSM мрежа директно на експертите в компанията, които управляват консумацията на сградата в реално време. С помощта на специализиран софтуер се извършват необходимите настройки на съоръженията в абонатната станция в зависимост от външните температурни условия, особености и режим на потребление в сградата, предпочитания на обитателите, архитектурната специфика на обекта и др.

"Целта е не само да се намали разхода на топлинна енергия, но да се запази достъпния комфорт в съответната сграда - да се изразходва само толкова енергия, колкото е необходима, но без да се разхищава. Когато училищата не работят ние продължаваме да подаване топлинна енергия, но толкова, колкото това да е достатъчно за да се поддържа в сградата нормална температура, но без да работи на пълни обороти. Целта е училището или детската градина да се затопли възможно най-бързо, когато учениците и децата се върнат в клас. Същото е и при административните сгради. В тези 11 сгради помагаме за регулирането на месечното потребление, а това ще доведе до значителни икономии на годишна база.”, обясни инж.Филип Фиков, началник на отдел „Дялово разпределение и енергийни услуги“ в „Топлофикация София”

Основните дейности, които се включват услугата “Управление на енергията” от страна на „Топлофикация София” е извършването на оптимална настройка на работния режим на съоръженията в абонатната станция и проследяване на работата на уредите в реално време, за да се реагира с промяна в настройките on-line по всяко време и при нужда. Постоянното следене на индикации за завишени стойности на параметрите при работата на абонатната станции позволява да се осигури бърза реакция в извънредни ситуации от страна на екипите на компанията. И не на последно място клиентите, които ползват новата енерго-ефективна система, могат да следят данните на консумацията си на топла вода и парно в реално време, тъй като те се визуализират благодарение на специалния софтуер.

Монтирането на СКАДА системата в абонатната станция и прилагането на услугата “Управление на енергията” за общински и административни сгради не изисква допълнителни средства, а само нормално работещи абонатни станции. обясняват още от „Топлофикация София”.

Услугата е изключително подходяща за бизнес и административни сгради, училища, детски градини, болници, поликлиники и други, като ефектът от нейното прилагане са измерва в хиляди спестени лева годишно. Вече се водят разговори с потенциални клиенти от държавната администрация.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
02
март
Възстановено топлоподаване в ж.к. „Младост“-1
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено топлоподаването към сградите в ж.к. „Младост“-1, които бяха засегнати от аварията на топлопровода в квартала.

„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
01
март
Дежурства в празничните дни
Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за 24-часово дежурство на аварийни екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа. Телефоните за връзка с тях са: 951 51 96 и 951 52 58.

Допълнително на 3, 4 и 5 март 2017 г. от 09.00 до 15.00 часа в топлорайоните ще има дежурни екипи, които ще могат да реагират на постъпили сигнали за възникнали проблеми в топлоснабдяването. По същото време - от 09.00 до 15.00 часа в Кол центъра на компанията ще работят дежурни информатори. Гражданите могат да подават сигнали на единния телефон за обслужване на клиенти 0 700 11 111. След 15.00 часа входящите обаждания за проблеми в топлоподаването ще се прехвърлят директно към телефоните на Аварийна служба.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
2017
март
31
март
Над 1000 сключени споразумения за разсрочване на дължими суми

Над 1000 клиенти на „Топлофикация София” са сключили споразумения за разсрочване на дължими и присъдени суми през първото тримесечие на 2017г.



„Топлофикация София” напомня на своите клиенти, че имат възможност при натрупани неплатени текущи сметки да сключат споразумение за тяхното разсрочване. С оглед облекчаване на процедурата за сключване на споразумения, компанията предлага и услуга „Посещение на мобилен екип в дома”. Абонатите, които са възпрепятствани да отидат в Центровете за обслужване на клиенти имат възможност да позвънят на информационния телефон на дружеството 0 700 11 111 и след като договорят детайлите по сключване на споразумението за разсрочване на дължимите текущи сметки, да заявят посещение на мобилен екип. Служителите ще дойдат в предварително уговорения час в дома на клиента и ще му предоставят за подпис споразумението и погасителния план. От началото на годината над 30 абоната са се възползвали от тази услуга.

Служители на „Топлофикация София” посещават също така домовете на клиенти, с които е невъзможно да се установи контакт по телефона или чрез писма, но имат натрупани неплатени задължения. Целта на посещението е да се предложи вариант за споразумение и разсрочване на дължимите суми.

С оглед предотвратяване на опити за измама информираме нашите клиенти, че екипите на дружеството посещават домовете им във времето от 10.30 до 19.00 часа. Всички служители имат специални баджове със снимка, име и длъжност и са задължени да ги представят на клиента. Също така напомняме на гражданите, че „Топлофикация София” не инкасира дължими сметки по домовете.

Подписването на споразумение и изплащането на сумите съгласно договорения погасителен план е гаранция, че дружеството няма да предприеме допълнителни действия по събиране на дълга. За облекчение на коректните клиенти, които спазват погасителния план, дружеството спира да начислява лихва върху разсрочените суми. Всеки случай е индивидуален и при доказано тежко здравословно или финансово състояние на гражданина, задължението се разсрочва съобразно сегашните му доходи.

Напомняме също така на клиентите, че с Решение на Столичен общински съвет от 27.06.2013 г. са утвърдени 8 вида споразумения на дружеството с абонати, които са в различен етап на съдебната процедура по събирането на просрочени им задължения - преди Топлофикация да даде длъжника на съд, по време на съдебното и дори при изпълнителното производство. Съветваме клиентите, към които са предприети съдебни действия и желаят да сключат споразумение за разсрочване на задълженията, да се обърнат към юристите в компанията. Това е необходимо с оглед максимална коректност и точност при обслужването им. Юристите ще извършат пълна проверка за актуалност на сумите, дали е било образувано производство, на какъв етап е то, има ли други подписани споразумения и т.н. и след това ще предложат на клиента погасителен план.

За периода от 1 януари 2017 г. до днес са сключени 552 споразумения за разсрочване на съдебно присъдените задължения на абонати към дружеството и 462 споразумения за текущи сметки.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
24
март
Обслужване на клиенти в почивните дни
С цел подобряване обслужването на клиентите в почивните дни „Топлофикация София” ЕАД осигурява дежурство на информатори в Кол центъра на компанията от 09.00 до 15.00 часа. Гражданите могат да подават сигнали на единния телефон за обслужване на клиенти 0 700 11 111. След 15.00 часа входящите обаждания за проблеми в топлоподаването ще се прехвърлят директно към телефоните на Аварийна служба.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
16
март
104 224 клиенти на „Топлофикация София”, засегнати от аварията през февруари, получават обезщетение
Февруарските сметки са достъпни от днес онлайн и в Центровете за обслужване на клиенти

Февруарските сметки за парно и топла вода от днес са достъпни онлайн и в Центровете за обслужване на клиенти. В изпълнение на нормативните изисквания и на базата на разработената от дружеството Методика за изчисление на обезщетенията за клиентите, утвърдена от Столичен общински съвет с Решение №124 от 23.02.2017г. 104 224 абонати, засегнати преди месец от аварията в топлорайон «София Изток» получават обезщетения, които са отразени във февруарските сметки.
Още в края на миналия месец служители на «Топлофикация София» разлепиха във входовете на засегнатите сгради съобщения, в които бяха посочени количествата приспадната топлоенергия и сумите за обезщетение, изчислени за всяка отделна абонатна станция, съобразно броя дни без топлоподаване или с влошено такова. Клиентите имаха възможност в рамките на две седмици да се запознаят с данните и при необходимост да получат допълнителна информация от дружеството.
Според данните на изчислителния център на “Топлофикация София” през февруари 2017г. средната месечна температура е била +3,1 градуса С, .докато през същия месец на 2016 г. средната месечна температура е била + 7,5 градуса С. Предвид по-студеното време през февруари тази година клиентите са потребили 418 452 МВтч топлинна енергия, докато през месец февруари в предходната година са отчетени 343 456 МВтч.
От потребената през миналия месец топлинна енергия за клиентите на топлорайон «София Изток» е сторнирана енергията, която е била с влошени показатели и въпреки, че е била доставяна до клиентите в дните на аварията (при временните възстановявания на топлоподаването, когато не всички потребители са получавали достатъчно топла вода или качествено отопление) и съответно е отчетена от общите топломери в засегнатите сгради, тя не е начислена в сметките на потребителите и няма да бъде включена в изравнителните сметки.
Методиката за изчисление на обезщетенията е осъществена в няколко стъпки, отбелязани в месечните съобщения, които клиентите ще получат и клиентите могат да ги проследят в месечните съобщения, които ще им бъдат доставени в следващите дни. Напомняме, че обезщетения ще получат само потребителите от кварталите, засегнати от аварията в топлорайон „София Изток”.
♣ От 28 работни дни през м. февруари са извадени дните с влошено или изцяло липсващо топлоподаване за съответната абонатна станция, Тези дни не участват при формирането на прогнозната сметка на клиентите за месеца. Всички данни относно работните дни на абонатната станция и начислените количества енергия са посочени в информационната част на месечната фактура в раздел І, т.1-6
♣ От показанията на общия топломер в абонатната станция е сторнирано цялото количество енергия с влошени показатели, доставяна до клиентите при временните възстановявания на топлоподаването в дните на аварията Това количество е отразено в месечните фактури на отделен ред със знак минус и не участва както в разпределението на потребената енергия за месеца, така и в изравнителната сметка.
♣ На всички засегнати от аварията клиенти без топлоподаване или с влошено такова до 48 часа не са начислени прогнозните количества топлинна енергия за отопление и топла вода за целия период, независимо, че някои сгради може да са били без топлоподаване по-малко време.
♣ На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа не се начислени прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване
♣ Засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване, допълнително получават обезщетение (неустойка) за липсата на топлинна енергия в периода след 48-я час до окончателното възстановяване на топлоподаването.

Изчислението на индивидуалното обезщетение за тези клиенти е извършено чрез пресмятане на количеството недоставена топлинна енергия в абонатната станция за съответния брой дни, след което това количество е умножено по действащата към момента цена на топлинната енергия. Получената обща сума за обезщетение е разпределена за всеки имот според неговия дял от общото потребление и е отразено като неустойка на отделен ред в месечната фактура на съответния клиент. За база на направените изчисления са взети данни за потреблението през януари 2017 г., тъй като климатичните условия са били най-близки. Напомняме на абонатите, че обезщетението /неустойката/ е прихванато от общото месечно задължение на съответния абонат за м. февруари. Сумите за обезщетение няма да се изплащат на каса или по банков път.

Повече информация клиентите могат да получат от Кол центъра на дружеството - тел. 0 700 11 111, както и от Омбудсманите на „Топлофикация София” ЕАД – тел. 02 878 18 18 и да изпращат запитвания съответно на имейлите: infо_r@toplo.bg и ombudsmantoplofikacia@abv.bg. В сайта на дружеството - www.toplo.bg и на официалната фейсбук страница - www.facebook.com/www.toplo.bg/ също е предоставена необходимата за потребителите информация.
Съгласно Решение № 124 в срок до 15 април 2017 г. „Топлофикация София” ЕАД ще внесе в Столичен общински съвет информация за реално начислените обезщетения.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
13
март
Нова автоматична система на Топлофикация София помага за намаляване на сметките за парно

Нова автоматична система на Топлофикация София помага за намаляване на сметките за парно



Средно 15% са икономиите за административните сгради, 8% за детските градини, 12% при училищата

„Топлофикация София“ ЕАД предлага на своите клиенти нов тип услуга – “Управление на енергията”, която позволява оптимизиране на потреблението и намаляване на разходите за топлоенерия и топла вода в сградата без това да лишава от топлинен комфорт обитателите в нея. За изминалите четири месеца на отоплителен сезон 2016-2017 г. новата енергоефективна система на компанията е довела до реализирането на значителни икономии при потреблението на отопление и топла вода в 11 столични сгради.

Четири общини в столицата – Възраждане, Слатина, Връбница и Красно село проявиха интерес към предлаганата от дружеството нова услуга с оглед оптимизиране на потреблението на топлинна енергия в общински сгради, детските градини и училищата, намиращи се на тяхна територия. Резултатите са впечатляващи. В общинските сгради консумацията на отопление е намалена средно с 15% без това да влияе на топлинния комфорт на обитателите. Детските градини са 3 и при тях икономията е средно с 9 % за 4 месеца, а в 6 – те столични училища потреблението е по-малко с около 13%. Това означава, че потребителите плащат по-ниски сметки за парно и топла вода. До момента финансовото изражение на тези икономии е общо около 20 000 лв., а като топлинна енергия – намалението е близо 296 МВтч. Не на последно място чрез управлението на енергията и следенето на консумацията на парно и топла вода в реално време са спестени и 64,4 тона вредни емисии СО2.

За внедряването на новата енергийна услуга на „Топлофикация София” е необходимо да се инсталира СКАДА система в абонатната станция на сградата, а данните да се предават по GPRS/GSM мрежа директно на експертите в компанията, които управляват консумацията на сградата в реално време. С помощта на специализиран софтуер се извършват необходимите настройки на съоръженията в абонатната станция в зависимост от външните температурни условия, особености и режим на потребление в сградата, предпочитания на обитателите, архитектурната специфика на обекта и др.

"Целта е не само да се намали разхода на топлинна енергия, но да се запази достъпния комфорт в съответната сграда - да се изразходва само толкова енергия, колкото е необходима, но без да се разхищава. Когато училищата не работят ние продължаваме да подаване топлинна енергия, но толкова, колкото това да е достатъчно за да се поддържа в сградата нормална температура, но без да работи на пълни обороти. Целта е училището или детската градина да се затопли възможно най-бързо, когато учениците и децата се върнат в клас. Същото е и при административните сгради. В тези 11 сгради помагаме за регулирането на месечното потребление, а това ще доведе до значителни икономии на годишна база.”, обясни инж.Филип Фиков, началник на отдел „Дялово разпределение и енергийни услуги“ в „Топлофикация София”

Основните дейности, които се включват услугата “Управление на енергията” от страна на „Топлофикация София” е извършването на оптимална настройка на работния режим на съоръженията в абонатната станция и проследяване на работата на уредите в реално време, за да се реагира с промяна в настройките on-line по всяко време и при нужда. Постоянното следене на индикации за завишени стойности на параметрите при работата на абонатната станции позволява да се осигури бърза реакция в извънредни ситуации от страна на екипите на компанията. И не на последно място клиентите, които ползват новата енерго-ефективна система, могат да следят данните на консумацията си на топла вода и парно в реално време, тъй като те се визуализират благодарение на специалния софтуер.

Монтирането на СКАДА системата в абонатната станция и прилагането на услугата “Управление на енергията” за общински и административни сгради не изисква допълнителни средства, а само нормално работещи абонатни станции. обясняват още от „Топлофикация София”.

Услугата е изключително подходяща за бизнес и административни сгради, училища, детски градини, болници, поликлиники и други, като ефектът от нейното прилагане са измерва в хиляди спестени лева годишно. Вече се водят разговори с потенциални клиенти от държавната администрация.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
прочети още
02
март
Възстановено топлоподаване в ж.к. „Младост“-1
„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че е възстановено топлоподаването към сградите в ж.к. „Младост“-1, които бяха засегнати от аварията на топлопровода в квартала.

„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още
01
март
Дежурства в празничните дни
Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за 24-часово дежурство на аварийни екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа. Телефоните за връзка с тях са: 951 51 96 и 951 52 58.

Допълнително на 3, 4 и 5 март 2017 г. от 09.00 до 15.00 часа в топлорайоните ще има дежурни екипи, които ще могат да реагират на постъпили сигнали за възникнали проблеми в топлоснабдяването. По същото време - от 09.00 до 15.00 часа в Кол центъра на компанията ще работят дежурни информатори. Гражданите могат да подават сигнали на единния телефон за обслужване на клиенти 0 700 11 111. След 15.00 часа входящите обаждания за проблеми в топлоподаването ще се прехвърлят директно към телефоните на Аварийна служба.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
прочети още