влизат в експлоатация новите турбини в ТЕЦ „София” – ТГ9 и ТГ 8А.
2015
На 28 август 2015 г. РИОСВ София издава решение по ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”
2015
Рехабилитирани са около 30 км. от топлопреносната мрежа в столицата
2015
От март 2015г. клиентите на компанията имат възможност да се откажат от хартиените фактури и да заявят електронни фактури. Дружеството се включва активно в общата кампания на ютилити фирмите за отказ от хартиени фактури „Заедно за зелена София”
2015
ТЕЦ „София Изток” отбеляза 50 години

50 години ТЕЦ ”София Изток” – история в цифри
28 август 1964г. е записан в историята на българската енергетика с пускането в експлоатация на най-голямата топлофикационна централа с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в Р. България и на Балканския полуостров. - ТЕЦ „София Изток”.

Решението за изграждане на централата под името ТЕЦ ”София Изток” / през 1964г. е преименувана на ТЕЦ “Трайчо Костов”/ е взето от Министерски съвет на 9 юли 1960г. и е продиктувано от планираното разрастване на столицата в югоизточна посока, където през 70 -те и 80 -те години на миналия век се строят нови жилищни комплекси и административни сгради, които трябва да бъдат топлоснабдени.

Екип от експерти на “Енергопроект” прави първите проучвания и разработва идейните проекти и разчети, обезпечаващи започването на строителството. Първата копка е направена на 19 юли 1961г., като строителството на този крупен енергиен обект е възложено на ДСО ”Заводски строежи”, а монтажните работи на ДСО ”Енергомонтаж”.

На 26 февруари 1964г. в 15 часа е запален Първи енергиен котел.
На 12 април 1964г. в 21.45часа е извършено първото пробно включване в паралел към енергийната система на страната.
На 16 юни 1964г. в 20.25 часа в редовна експлоатация е включен и турбогенератор №2.
На 28 август 1964г. е тържественото откриване на ТЕЦ „София Изток”. Това е датата, която увенчава с пълен успех тригодишните усилия и неуморен труд на десетки проектанти, строители и инвеститори.

Инсталираната мощност на новооткритата централа е 60 мегавата. През периода 1964 – 69г. последователно са въведени в редовна експлоатация два енергийни котела и два турбогенератора, та, че общата енергийна мощност на централата нараства на 120 мегавата.

На 18 октомври 1964г. в 22.00 часа тръбопроводите на Първа искърска магистрала доставят топлината в домовете на първите клиенти.

Нарастването на броя на потребителите на топлинна енергия налага постоянно разширение на Централата. Към края на 1983г. са изградени още 8 върхови водогрейни котли. Последователно са въведени в експлоатация Втора и Трета искърски магистрали.

Старото име на централата ТЕЦ „София Изток” е възстановено през 1999 г.

Днес общата инсталирана мощност на Централата е 186 мегавата електрически и 1 374 MW мегавата топлинни. ТЕЦ „София Изток” работи с природен газ и осъществява комбиниран цикъл на производство. Това има съществено значение за ефективността на производството и за спазването на екологичните норми в гъсто населен район. Създадена преди петдесет години,

Към началото на 2014 г. ТЕЦ „София Изток” поддържа топлопреносна мрежа с дължина 362 км., топлоснабдява близо 120 000 жилища в централна градска част, източните и южните квартали на София, което представлява около 40% от столичния град, а 600 работници и служители са ангажирани с производството на топлинна и електрическа енергия и с обслужването на клиентите.
2014
„Топлофикация София” стартира изграждането на втора нова турбина – ТГ-8А в ТЕЦ „София”.
2013
През март 2013 г. е сключен договор за проектиране на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък на площадката на ТЕЦ « София»" с изпълнител Ramboll A/S, Дания и подизпълнител „Екопро Консулт“ ЕООД.
2013
На 8 май 2013г. с цел подобряване обслужването на клиентите стартира работа Кол центъра на компанията и единния информационен телефон 0 700 11 111.
2013
Извършена е подмяна на 36 км. от топлопреносната мрежа. Рехабилитацията на топлопроводите намалява разходите по преноса на топлинна енергия към абонатите. Столичната Топлофикация е са най-ниски разходи за пренос сред всички топлофикационни дружества в България и се приближава до европейските показатели.
2013
„Топлофикация София” разработи и спечели безвъзмездна финансова помощ в размер на 21,5 млн. евро от Международен фонд „Козлодуй” /МФК/ за реализацията на 6 свои инвестиционни проекти, свързани с модернизацията и рехабилитацията на основни производствени съоръжения
2012
За първи път от 80-те години на миналия век „Топлофикация София” стартира най- мащабната инвестиция в когенерация. Близо 32 млн. лв. бяха инвестирани за изграждането на нова турбина - ТГ 9 в ТЕЦ „София”. която ще произвежда по комбиниран способ 40 MW електрическа енергия и 80 MW топлинна енергия
2012
дружеството покри изискванията на процедурата за стандартизация и получи три международни сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS18001 съответно за качество на услугата и обслужване на клиенти, за опазване на околната среда и за подобряване условията на здраве и безопасност на труда
2012
„Топлофикация София” ЕАД извърши процес на ребрандиране на компанията и след проведен конкурс сред млади дизайнери утвърди новото си лого.
2012
Столичен общински съвет в качеството си на принципал на компанията прие Програма с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на "Топлофикация София"ЕАД
2011
«Топлофикация София» ЕАД отново става 100% общинска собственост
2010
Столичната «Топлофикация» става еднолично акционерно дружество.
2009
„Топлофикация София” АД отбеляза 50 годишнина.
2007
с привлечени средства са подменени 362 броя компенсатори и 165 броя спирателна и регулираща арматура и със собствени средства дружеството е реконструирало 1 км. от топлопреносната мрежа. Започва изграждането на Нова Западна Землянска топломагистрала, която ще бъде пусната през 2007г.
2006
със средства, отпуснати по заема за рехабилитация на „Топлофикация София”АД от Световната банка бяха подменени 333 броя компенсатори и 92 броя спирателна и регулираща арматура. Със собствени средства дружеството реконструира 2.5 км. от топлопреносната мрежа
2005
подменени са още 38км. от амортизираната топлопреносна мрежа на София и над 2 500 абонатни станции
2004
процесът за въвеждане на системата за дялово разпределение в сградите - етажна собственост е приключен. Открити са центрове за търговско обслужване на абонатите в Централното управление на дружеството и на територията на четирите топлорайона. В съответствие с Проекта за рехабилитация и модернизация на “Топлофикация София”АД са подменени 36км. от най-амортизираните топлопроводи на столицата и над 2 000 абонатни станции
2003
Столичната «Топлофикация» става акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, като собствеността е разделена между Столична община - 58% и Министерство на икономиката и енергетиката – 42%
2002
– стартира изпълнението на Проекта за рехабилитация и модернизация на “Топлофикация София”АД с привлечени капитали на обща стойност 114 млн. евро, включващ подмяна на участъци от топлопреносната мрежа, компенсатори и арматури; топлинна изолация на открити топлопроводи; подмяна на абонатни станции; въвеждане на система за управление на оборотите на мрежовите помпи
2002
продажбата на топлинна енергия се осъществява чрез търговско измерване във всички абонатни станции в столицата
2001
приет е Мастер – план за рехабилитацията на топлофикационната система, финансиран от Световната банка и изготвен от фирмата “Еконо енерджи” – консултант на СБ
1997
СЕК ”София” става еднолично акционерно дружество – собственост на Столична община
1993
изграждане и въвеждане в експлоатация на V-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”
1988
изграждане и въвеждане в експлоатация на III-та и IV-та Люлински магистрали, захранвани от ОЦ ”Люлин”
1987
изграждане и въвеждане в експлоатация на част от IV-та Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”
1986
Общинското стопанско предприятие „Топлофикация ” става Стопански енергиен комплекс /СЕК/ „София”
1978
започва да работи ОЦ ”Люлин” и I-ва Люлинска магистрала, както и III-та Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”
1977
въведена в експлоатация е Северна Землянска магистрала, захранвана от ОЦ ”Земляне”
1975
изградена и въведена в експлоатация е II-ра Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”. Започва да работи ОЦ ”Земляне” и са изградени Източна и Западна Землянски магистрали
1972
изграждане и въвеждане в експлоатация на II-ра Люлинска магистрала, захранвана от ОЦ ”Люлин”
1972
”Топлофикация” става Общинско стопанско предприятие /ОСП/
1969
изградена и въведена в експлоатация е IV-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София” и I-ва Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”
1967
изградена и въведена в експлоатация е III-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”
1966
влизат в експлоатация ТЕЦ ”Трайчо Костов” (сега ТЕЦ ”София-Изток”) и парна магистрала към източната промишлена зона на града
1964
изградена и въведена в експлоатация е II-ра градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”
1962
топлофикационното предприятие поддържа и експлоатира индустриалните топлопроводи и Първа градска магистрала, захранвани от ТЕЦ ”София”, и ОЦ ”Стамболийски”. И в двете централи се изгарят въглища. Топлинна енергия с топлоносител пара и гореща вода получават 12 завода и фабрики в северните промишлени райони на столицата и 211 сгради в централната градска част
1958
изграждането на топлопреносната мрежа продължава, броят на включените абонати расте и това налага създаването на самостоятелно топлоснабдително предприятие. С решение на Изпълнителния комитет на СГНС се създава СП ”Топлофикация”
1957
изградена и въведена в експлоатация е I-ва градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”; първите абонати са 32 държавни и обществени сгради в центъра на града. Експлоатацията на новите топлофикационни съоръжения е обособена в отдел към предприятие ”Водоснабдяване”
1955
започва изграждането на топлопреносна мрежа в София
1952
Началото е поставено през м. март с въвеждането в експлоатация на първата топлофикационна електрическа централа в България – ТЕЦ ”София” и първата парна магистрала за промишлеността
1949
История
2015
влизат в експлоатация новите турбини в ТЕЦ „София” – ТГ9 и ТГ 8А.
2015
На 28 август 2015 г. РИОСВ София издава решение по ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”
2015
Рехабилитирани са около 30 км. от топлопреносната мрежа в столицата
2015
От март 2015г. клиентите на компанията имат възможност да се откажат от хартиените фактури и да заявят електронни фактури. Дружеството се включва активно в общата кампания на ютилити фирмите за отказ от хартиени фактури „Заедно за зелена София”
2014
ТЕЦ „София Изток” отбеляза 50 години

50 години ТЕЦ ”София Изток” – история в цифри
28 август 1964г. е записан в историята на българската енергетика с пускането в експлоатация на най-голямата топлофикационна централа с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в Р. България и на Балканския полуостров. - ТЕЦ „София Изток”.

Решението за изграждане на централата под името ТЕЦ ”София Изток” / през 1964г. е преименувана на ТЕЦ “Трайчо Костов”/ е взето от Министерски съвет на 9 юли 1960г. и е продиктувано от планираното разрастване на столицата в югоизточна посока, където през 70 -те и 80 -те години на миналия век се строят нови жилищни комплекси и административни сгради, които трябва да бъдат топлоснабдени.

Екип от експерти на “Енергопроект” прави първите проучвания и разработва идейните проекти и разчети, обезпечаващи започването на строителството. Първата копка е направена на 19 юли 1961г., като строителството на този крупен енергиен обект е възложено на ДСО ”Заводски строежи”, а монтажните работи на ДСО ”Енергомонтаж”.

На 26 февруари 1964г. в 15 часа е запален Първи енергиен котел.
На 12 април 1964г. в 21.45часа е извършено първото пробно включване в паралел към енергийната система на страната.
На 16 юни 1964г. в 20.25 часа в редовна експлоатация е включен и турбогенератор №2.
На 28 август 1964г. е тържественото откриване на ТЕЦ „София Изток”. Това е датата, която увенчава с пълен успех тригодишните усилия и неуморен труд на десетки проектанти, строители и инвеститори.

Инсталираната мощност на новооткритата централа е 60 мегавата. През периода 1964 – 69г. последователно са въведени в редовна експлоатация два енергийни котела и два турбогенератора, та, че общата енергийна мощност на централата нараства на 120 мегавата.

На 18 октомври 1964г. в 22.00 часа тръбопроводите на Първа искърска магистрала доставят топлината в домовете на първите клиенти.

Нарастването на броя на потребителите на топлинна енергия налага постоянно разширение на Централата. Към края на 1983г. са изградени още 8 върхови водогрейни котли. Последователно са въведени в експлоатация Втора и Трета искърски магистрали.

Старото име на централата ТЕЦ „София Изток” е възстановено през 1999 г.

Днес общата инсталирана мощност на Централата е 186 мегавата електрически и 1 374 MW мегавата топлинни. ТЕЦ „София Изток” работи с природен газ и осъществява комбиниран цикъл на производство. Това има съществено значение за ефективността на производството и за спазването на екологичните норми в гъсто населен район. Създадена преди петдесет години,

Към началото на 2014 г. ТЕЦ „София Изток” поддържа топлопреносна мрежа с дължина 362 км., топлоснабдява близо 120 000 жилища в централна градска част, източните и южните квартали на София, което представлява около 40% от столичния град, а 600 работници и служители са ангажирани с производството на топлинна и електрическа енергия и с обслужването на клиентите.
2013
„Топлофикация София” стартира изграждането на втора нова турбина – ТГ-8А в ТЕЦ „София”.
2013
През март 2013 г. е сключен договор за проектиране на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък на площадката на ТЕЦ « София»" с изпълнител Ramboll A/S, Дания и подизпълнител „Екопро Консулт“ ЕООД.
2013
На 8 май 2013г. с цел подобряване обслужването на клиентите стартира работа Кол центъра на компанията и единния информационен телефон 0 700 11 111.
2013
Извършена е подмяна на 36 км. от топлопреносната мрежа. Рехабилитацията на топлопроводите намалява разходите по преноса на топлинна енергия към абонатите. Столичната Топлофикация е са най-ниски разходи за пренос сред всички топлофикационни дружества в България и се приближава до европейските показатели.
2012
„Топлофикация София” разработи и спечели безвъзмездна финансова помощ в размер на 21,5 млн. евро от Международен фонд „Козлодуй” /МФК/ за реализацията на 6 свои инвестиционни проекти, свързани с модернизацията и рехабилитацията на основни производствени съоръжения
2012
За първи път от 80-те години на миналия век „Топлофикация София” стартира най- мащабната инвестиция в когенерация. Близо 32 млн. лв. бяха инвестирани за изграждането на нова турбина - ТГ 9 в ТЕЦ „София”. която ще произвежда по комбиниран способ 40 MW електрическа енергия и 80 MW топлинна енергия
2012
дружеството покри изискванията на процедурата за стандартизация и получи три международни сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS18001 съответно за качество на услугата и обслужване на клиенти, за опазване на околната среда и за подобряване условията на здраве и безопасност на труда
2012
„Топлофикация София” ЕАД извърши процес на ребрандиране на компанията и след проведен конкурс сред млади дизайнери утвърди новото си лого.
2011
Столичен общински съвет в качеството си на принципал на компанията прие Програма с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на "Топлофикация София"ЕАД
2010
«Топлофикация София» ЕАД отново става 100% общинска собственост
2009
Столичната «Топлофикация» става еднолично акционерно дружество.
2007
„Топлофикация София” АД отбеляза 50 годишнина.
2006
с привлечени средства са подменени 362 броя компенсатори и 165 броя спирателна и регулираща арматура и със собствени средства дружеството е реконструирало 1 км. от топлопреносната мрежа. Започва изграждането на Нова Западна Землянска топломагистрала, която ще бъде пусната през 2007г.
2005
със средства, отпуснати по заема за рехабилитация на „Топлофикация София”АД от Световната банка бяха подменени 333 броя компенсатори и 92 броя спирателна и регулираща арматура. Със собствени средства дружеството реконструира 2.5 км. от топлопреносната мрежа
2004
подменени са още 38км. от амортизираната топлопреносна мрежа на София и над 2 500 абонатни станции
2003
процесът за въвеждане на системата за дялово разпределение в сградите - етажна собственост е приключен. Открити са центрове за търговско обслужване на абонатите в Централното управление на дружеството и на територията на четирите топлорайона. В съответствие с Проекта за рехабилитация и модернизация на “Топлофикация София”АД са подменени 36км. от най-амортизираните топлопроводи на столицата и над 2 000 абонатни станции
2002
Столичната «Топлофикация» става акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, като собствеността е разделена между Столична община - 58% и Министерство на икономиката и енергетиката – 42%
2002
– стартира изпълнението на Проекта за рехабилитация и модернизация на “Топлофикация София”АД с привлечени капитали на обща стойност 114 млн. евро, включващ подмяна на участъци от топлопреносната мрежа, компенсатори и арматури; топлинна изолация на открити топлопроводи; подмяна на абонатни станции; въвеждане на система за управление на оборотите на мрежовите помпи
2001
продажбата на топлинна енергия се осъществява чрез търговско измерване във всички абонатни станции в столицата
1997
приет е Мастер – план за рехабилитацията на топлофикационната система, финансиран от Световната банка и изготвен от фирмата “Еконо енерджи” – консултант на СБ
1993
СЕК ”София” става еднолично акционерно дружество – собственост на Столична община
1988
изграждане и въвеждане в експлоатация на V-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”
1987
изграждане и въвеждане в експлоатация на III-та и IV-та Люлински магистрали, захранвани от ОЦ ”Люлин”
1986
изграждане и въвеждане в експлоатация на част от IV-та Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”
1978
Общинското стопанско предприятие „Топлофикация ” става Стопански енергиен комплекс /СЕК/ „София”
1977
започва да работи ОЦ ”Люлин” и I-ва Люлинска магистрала, както и III-та Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”
1975
въведена в експлоатация е Северна Землянска магистрала, захранвана от ОЦ ”Земляне”
1972
изградена и въведена в експлоатация е II-ра Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”. Започва да работи ОЦ ”Земляне” и са изградени Източна и Западна Землянски магистрали
1972
изграждане и въвеждане в експлоатация на II-ра Люлинска магистрала, захранвана от ОЦ ”Люлин”
1969
”Топлофикация” става Общинско стопанско предприятие /ОСП/
1967
изградена и въведена в експлоатация е IV-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София” и I-ва Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”
1966
изградена и въведена в експлоатация е III-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”
1964
влизат в експлоатация ТЕЦ ”Трайчо Костов” (сега ТЕЦ ”София-Изток”) и парна магистрала към източната промишлена зона на града
1962
изградена и въведена в експлоатация е II-ра градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”
1958
топлофикационното предприятие поддържа и експлоатира индустриалните топлопроводи и Първа градска магистрала, захранвани от ТЕЦ ”София”, и ОЦ ”Стамболийски”. И в двете централи се изгарят въглища. Топлинна енергия с топлоносител пара и гореща вода получават 12 завода и фабрики в северните промишлени райони на столицата и 211 сгради в централната градска част
1957
изграждането на топлопреносната мрежа продължава, броят на включените абонати расте и това налага създаването на самостоятелно топлоснабдително предприятие. С решение на Изпълнителния комитет на СГНС се създава СП ”Топлофикация”
1955
изградена и въведена в експлоатация е I-ва градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”; първите абонати са 32 държавни и обществени сгради в центъра на града. Експлоатацията на новите топлофикационни съоръжения е обособена в отдел към предприятие ”Водоснабдяване”
1952
започва изграждането на топлопреносна мрежа в София
1949
Началото е поставено през м. март с въвеждането в експлоатация на първата топлофикационна електрическа централа в България – ТЕЦ ”София” и първата парна магистрала за промишлеността