„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

1949г.
първата топлофикационна електрическа централа в България
2007г.
„Топлофикация София” АД отбеляза 50 годишнина.
2017г.
Разполагаема мощност:
над 3000MW топлинни и 280 MW електрически