Проверка на сметка

При заплащане на суми за консумирана топлинна енергия и услугата дялово разпределение чрез платежно нареждане по банков път, поради технологични причини информация за извършеното плащане  се получава в “Топлофикация София” ЕАД с няколко дневно закъснение . В тези случаи съответното плащане се отразява по-късно, но дължимите суми се олихвяват към датата на платежното нареждане.

Онлайн проверка на сметка

Loading...